CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ:

+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.longan.gov.vn

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đơn vị tại Long An: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Long An, địa chỉ: Đường Song Hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

(đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng thủy nội địa và hành trình trên tuyến đường thủy nội địa nội tỉnh)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải giải quyết.

* Bước 2. Thẩm định hồ sơ

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải phải có văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi, chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu trọng theo mẫu và gửi cho tổ chức, cá nhân để thực hiện. Trường hợp không phê duyệt phương án phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Tổ chức, cá nhân không phải nộp phí hoặc lệ phí đối với việc phê duyệt phương án vận tải.

Ngay khi có kết quả, Sở Giao thông vận tải chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

* Bước 3. Trả kết quả

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

 

 

Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa theo mẫu;

(2) Phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng theo các nội dung theo mẫu.

 

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 23/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 15-06-2004;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 48/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17-06-2014;

- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27-02-2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02-11-2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa theo mẫu (Phụ lục II); Tải về In ấn
  • Phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng theo các nội dung theo mẫu (Phụ lục III). Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Quyết định phê duyệt.