Tình hình xử lý hồ sơ
Đã giải quyết
915.899
hồ sơ
Đã giải quyết đúng hạn
912.613
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 04/12/2022 14:53:25

Số lượt truy cập
5541608
Đang online: 9
Hôm qua: 21242
Tháng trước: 299335
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

“Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh” (Theo Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP)

Dịch vụ công trực tuyến

“Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng” (Theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP)

Hồ sơ hành chính điện tử

“Hồ sơ hành chính điện tử là hồ sơ được tạo ra, được gửi đi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử” (Theo Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

(Theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

(Theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP)

 

Hotline hỗ trợ

- Dịch vụ Tiếp nhận và Trả kết quả qua Bưu chính công ích: (0272) 3 869 869

- Cán bộ Trung tâm PVHCC tỉnh Long An: (0272) 3 979 299 hoặc (0272) 3 979 595

- Hỗ trợ kỹ thuật VNPT (tài khoản, thao tác,...): 0272 3830101

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả