STT Đơn vị Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Ban Quản lý khu kinh tế 51 51 0 0 0 0 0 51 51 0 0
2 Bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Công an tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cục Thuế Tỉnh 40 40 0 0 0 0 0 40 40 0 0
6 Sở Công Thương 35 35 0 0 0 0 0 35 35 0 0
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 138 138 0 0 0 0 0 138 138 0 0
8 Sở Giao thông Vận tải 28 28 0 0 0 0 0 28 28 0 0
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 186 186 0 0 0 0 0 186 182 0 4
10 Sở Khoa học và Công nghệ 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
11 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 136 136 0 0 0 0 0 136 136 0 0
12 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sở Nội vụ 36 36 0 0 0 0 0 36 36 0 0
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 246 246 0 0 0 0 0 246 246 0 0
15 Sở Tài chính 9 9 0 0 0 0 0 9 9 0 0
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 414 414 0 0 0 0 0 414 337 0 77
17 Sở Thông tin và Truyền thông 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
18 Sở Tư pháp 460 460 0 0 0 0 0 460 457 0 3
19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 6 0 0 0 0 0 6 6 0 0
20 Sở Xây dựng 52 52 0 0 0 0 0 52 52 0 0
21 Sở Y tế 300 300 0 0 0 0 0 300 298 0 2
22 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 UBND huyện Bến Lức 1000 1000 0 0 0 0 0 1000 979 0 21
24 UBND huyện Cần Đước 2318 2318 0 0 0 0 0 2318 2117 0 201
25 UBND huyện Cần Giuộc 4255 4255 0 0 0 0 0 4255 4234 0 21
26 UBND huyện Châu Thành 1661 1661 0 0 0 0 0 1661 1561 0 100
27 UBND huyện Đức Hòa 3361 3361 0 0 0 0 0 3361 3268 0 93
28 UBND huyện Đức Huệ 886 886 0 0 0 0 0 886 886 0 0
29 UBND huyện Mộc Hóa 235 235 0 0 0 0 0 235 230 0 5
30 UBND Huyện Tân Hưng 320 320 0 0 0 0 0 320 320 0 0
31 UBND huyện Tân Thạnh 468 468 0 0 0 0 0 468 467 0 1
32 UBND huyện Tân Trụ 708 708 0 0 0 0 0 708 708 0 0
33 UBND huyện Thạnh Hóa 362 362 0 0 0 0 0 362 359 0 3
34 UBND huyện Thủ Thừa 595 595 0 0 0 0 0 595 585 0 10
35 UBND huyện Vĩnh Hưng 506 506 0 0 0 0 0 506 501 0 5
36 UBND thành phố Tân An 1151 1151 0 0 0 0 0 1151 1148 0 3
37 UBND thị xã Kiến Tường 245 245 0 0 0 0 0 245 245 0 0