STT Đơn vị Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Ban Quản lý khu kinh tế 161 161 0 0 0 0 0 161 138 23 0
2 Bảo hiểm xã hội 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Công an tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cục Thuế Tỉnh 74 74 0 0 0 0 0 74 72 2 0
6 Sở Công Thương 22 22 0 0 0 0 0 22 22 0 0
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 116 116 0 0 0 0 0 116 112 4 0
8 Sở Giao thông Vận tải 31 31 0 0 0 0 0 31 29 2 0
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 233 233 0 0 0 0 0 233 222 6 5
10 Sở Khoa học và Công nghệ 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
11 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 35 35 0 0 0 0 0 35 35 0 0
12 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sở Nội vụ 53 53 0 0 0 0 0 53 53 0 0
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 404 404 0 0 0 0 0 404 403 1 0
15 Sở Tài chính 14 14 0 0 0 0 0 14 14 0 0
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 385 385 0 0 0 0 0 385 319 1 65
17 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sở Tư pháp 470 470 0 0 0 0 0 470 465 4 1
19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 0
20 Sở Xây dựng 57 57 0 0 0 0 0 57 56 1 0
21 Sở Y tế 289 289 0 0 0 0 0 289 288 1 0
22 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 UBND huyện Bến Lức 1067 1067 0 0 0 0 0 1067 1001 57 9
24 UBND huyện Cần Đước 1285 1285 0 0 0 0 0 1285 1248 27 10
25 UBND huyện Cần Giuộc 3885 3885 0 0 0 0 0 3885 3826 39 20
26 UBND huyện Châu Thành 1295 1295 0 0 0 0 0 1295 1178 30 87
27 UBND huyện Đức Hòa 2952 2952 0 0 0 0 0 2952 2764 78 110
28 UBND huyện Đức Huệ 635 635 0 0 0 0 0 635 611 22 2
29 UBND huyện Mộc Hóa 216 216 0 0 0 0 0 216 206 7 3
30 UBND Huyện Tân Hưng 300 300 0 0 0 0 0 300 280 20 0
31 UBND huyện Tân Thạnh 395 395 0 0 0 0 0 395 386 8 1
32 UBND huyện Tân Trụ 680 680 0 0 0 0 0 680 668 12 0
33 UBND huyện Thạnh Hóa 286 286 0 0 0 0 0 286 278 5 3
34 UBND huyện Thủ Thừa 597 597 0 0 0 0 0 597 562 32 3
35 UBND huyện Vĩnh Hưng 418 418 0 0 0 0 0 418 405 8 5
36 UBND thành phố Tân An 962 962 0 0 0 0 0 962 889 71 2
37 UBND thị xã Kiến Tường 237 237 0 0 0 0 0 237 231 6 0