STT Đơn vị Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Ban Quản lý khu kinh tế 57 57 0 0 0 0 0 57 57 0 0
2 Bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Công an tỉnh 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 Cục Thuế Tỉnh 74 74 0 0 0 0 0 74 74 0 0
6 Sở Công Thương 12 12 0 0 0 0 0 12 12 0 0
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 49 49 0 0 0 0 0 49 49 0 0
8 Sở Giao thông Vận tải 15 15 0 0 0 0 0 15 15 0 0
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 323 323 0 0 0 0 0 323 115 0 208
10 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 57 57 0 0 0 0 0 57 56 0 1
12 Sở Ngoại vụ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 Sở Nội vụ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 104 104 0 0 0 0 0 104 104 0 0
15 Sở Tài chính 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 310 310 0 0 0 0 0 310 227 0 83
17 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sở Tư pháp 19 19 0 0 0 0 0 19 19 0 0
19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sở Xây dựng 13 13 0 0 0 0 0 13 10 0 3
21 Sở Y tế 324 324 0 0 0 0 0 324 320 0 4
22 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 UBND huyện Bến Lức 998 998 0 0 0 0 0 998 967 0 31
24 UBND huyện Cần Đước 8496 8496 0 0 0 0 0 8496 8431 0 65
25 UBND huyện Cần Giuộc 3472 3472 0 0 0 0 0 3472 3470 0 2
26 UBND huyện Châu Thành 605 605 0 0 0 0 0 605 603 0 2
27 UBND huyện Đức Hòa 2910 2910 0 0 0 0 0 2910 2898 0 12
28 UBND huyện Đức Huệ 506 506 0 0 0 0 0 506 506 0 0
29 UBND huyện Mộc Hóa 121 121 0 0 0 0 0 121 120 0 1
30 UBND Huyện Tân Hưng 194 194 0 0 0 0 0 194 194 0 0
31 UBND huyện Tân Thạnh 210 210 0 0 0 0 0 210 210 0 0
32 UBND huyện Tân Trụ 247 247 0 0 0 0 0 247 242 0 5
33 UBND huyện Thạnh Hóa 294 294 0 0 0 0 0 294 292 0 2
34 UBND huyện Thủ Thừa 75 74 1 0 0 0 0 75 72 0 3
35 UBND huyện Vĩnh Hưng 146 146 0 0 0 0 0 146 146 0 0
36 UBND thành phố Tân An 759 759 0 0 0 0 0 759 758 0 1
37 UBND thị xã Kiến Tường 123 123 0 0 0 0 0 123 123 0 0