STT Đơn vị Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Ban Quản lý khu kinh tế 70 70 0 0 0 0 0 70 68 2 0
2 Bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Công an tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cục Thuế Tỉnh 45 45 0 0 0 0 0 45 40 5 0
6 Sở Công Thương 29 29 0 0 0 0 0 29 28 1 0
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 53 53 0 0 0 0 0 53 53 0 0
8 Sở Giao thông Vận tải 23 23 0 0 0 0 0 23 19 4 0
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 140 140 0 0 0 0 0 140 135 5 0
10 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 226 226 0 0 0 0 0 226 226 0 0
12 Sở Ngoại vụ 7 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0
13 Sở Nội vụ 9 9 0 0 0 0 0 9 9 0 0
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 120 120 0 0 0 0 0 120 116 4 0
15 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 400 400 0 0 0 0 0 400 263 4 133
17 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sở Tư pháp 485 485 0 0 0 0 0 485 470 15 0
19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13 13 0 0 0 0 0 13 13 0 0
20 Sở Xây dựng 33 33 0 0 0 0 0 33 33 0 0
21 Sở Y tế 220 220 0 0 0 0 0 220 220 0 0
22 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 UBND huyện Bến Lức 1383 1383 0 0 0 0 0 1383 1345 37 1
24 UBND huyện Cần Đước 1427 1427 0 0 0 0 0 1427 1404 22 1
25 UBND huyện Cần Giuộc 1801 1801 0 0 0 0 0 1801 1775 24 2
26 UBND huyện Châu Thành 998 998 0 0 0 0 0 998 966 26 6
27 UBND huyện Đức Hòa 2474 2474 0 0 0 0 0 2474 2393 77 4
28 UBND huyện Đức Huệ 792 792 0 0 0 0 0 792 777 15 0
29 UBND huyện Mộc Hóa 243 243 0 0 0 0 0 243 214 29 0
30 UBND Huyện Tân Hưng 280 280 0 0 0 0 0 280 260 20 0
31 UBND huyện Tân Thạnh 414 414 0 0 0 0 0 414 405 8 1
32 UBND huyện Tân Trụ 888 888 0 0 0 0 0 888 841 47 0
33 UBND huyện Thạnh Hóa 401 401 0 0 0 0 0 401 381 18 2
34 UBND huyện Thủ Thừa 628 628 0 0 0 0 0 628 578 46 4
35 UBND huyện Vĩnh Hưng 299 299 0 0 0 0 0 299 296 2 1
36 UBND thành phố Tân An 1004 1004 0 0 0 0 0 1004 944 57 3
37 UBND thị xã Kiến Tường 225 225 0 0 0 0 0 225 222 3 0