CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1843 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002397 Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An Bảo hiểm xã hội
2 1.008365 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An Lao động - Tiền lương
3 1.009794 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Ban Quản lý khu kinh tế Quản lý chất lượng công trình xây dựng
4 1.009742 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn- 1.009742 Ban Quản lý khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam
5 1.009974 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). Ban Quản lý khu kinh tế Quản lý hoạt động xây dựng
6 2.001955 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Ban Quản lý khu kinh tế Lao động - Tiền lương
7 1.005132 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Ban Quản lý khu kinh tế Quản lý lao động ngoài nước
8 2.000063 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý khu kinh tế Thương mại quốc tế
9 CAT-02001 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Công an tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
10 CTT-01001 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu Cục thuế tỉnh Thuế
11 1.009794 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Sở Công Thương Quản lý chất lượng công trình xây dựng
12 2.000331 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
13 1.001158 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Công Thương Công nghiệp nặng
14 2.000621 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
15 1.005190 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công Thương Dịch vụ thương mại