STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệ), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0