STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Báo chí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bưu chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Xuất bản, in và phát hành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Xuất bản, in và phát hành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0