STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 An toàn, vệ sinh lao động 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
2 Bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bảo trợ xã hội (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giáo dục nghề nghiệp 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
6 Giáo dục nghề nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lao động - tiền lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lao động, tiền lương, quan hệ Lao động 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
9 Người có công 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
10 Người có công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Người có công (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Phòng, chống tệ nạn xã hội (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Quản lý lao động ngoài nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Quản lý lao động nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Việc làm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Việc làm 20 20 0 0 0 0 0 20 20 0 0