Về việc xác nhận lối đi công cộng

Phạm Anh Tuấn — lúc 11:53:02 ngày 07/04/2024

Tôi mua nhà trên thửa đất 1049 tờ bản đồ số 08 thuộc ấp Phước vĩnh xã long trạch huyện cần Đước tỉnh Long An . trên sổ đỏ của tôi không thể hiện lối đi công cộng . tôi có làm đơn gửi địa chính xã về việc xin xác nhận lối đi công cộng nhưng địa chính xã không xác nhận . và không nói lý do.vậy tôi kiến nghị trên dịch vụ công xem xét giải quyết .

Trả lời

Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
“Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai
3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này.”
Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
“Điều 25. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn
2. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương”.
Căn cứ quy định trên, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị ông Phạm Anh Tuấn liên hệ UBND xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để được xem xét, giải quyết.

Quản trị — lúc 14:29:12 ngày 23/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi