Địa chính đi đo lại đất để làm gì

Diep thanh linh — lúc 14:49:18 ngày 02/03/2024

Huyện cần đước có tổ chức đo đạt cấp đổi sổ đỏ cho người dân không vậy. Hay là đo để làm gì mà thấy mấy a địa chính đi đo rồi nói là cấp đổi sổ mới cho người dân

Trả lời

Hiện nay, trên địa bàn huyện Cần Đước đang thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với 11 xã, gồm: Mỹ Lệ, Tân Lân, Tân Trạch, Phước Tuy, Tân Chánh, Long Hựu Tây, Phước Đông, Long Hựu Đông, Tân Ân, Long Sơn và Phước Vân thuộc dự án Tổng thể đo đạc bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4882/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 (sau đây gọi là dự án Tổng thể). Đến nay, đã hoàn thành Giai đoạn 1: Đo đạc thành lập bản đồ địa chính đang triển khai Giai đoạn 2: Kê khai đăng ký, xét duyệt cấp xã - đăng ký cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính, còn lại 5 xã, 1 thị trấn, gồm: Long Cang, Long Định, Long Hòa, Long Khê, Long Trạch và thị trấn Cần Đước đã được đo đạc lập bản đồ địa chính theo dự án trước đây.

Tuy nhiên, Dự án Tổng thể không gắn với công tác cấp đổi đồng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ), mà dự án chỉ thực hiện đến công tác kê khai, đăng ký thẩm tra xét duyệt cấp xã. Sau khi dự án hoàn thành, người dân thực hiện các quyền, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện sẽ thực hiện chỉnh lý hoặc cấp đổi GCNQSDĐ theo dữ liệu đã được đo đạc của dự án theo nhu cầu của người dân và tình hình thực tế công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Do vậy, rất cần sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của người dân trong công tác xác định cắm mốc ranh giới thửa đất, ký xác nhận bản mô tả ranh giới, mốc giới của các thửa đất liền kề và thực hiện kê khai đăng ký phục vụ cho công tác xét duyệt, thẩm định tại cấp xã.
Với các nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến ông (bà) Diệp Thanh Linh được biết./.

Quản trị — lúc 15:08:18 ngày 19/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi