Sang tên sổ

Lê Hồng Nhung — lúc 18:01:57 ngày 29/02/2024

Too muốn bán đất, khi sang tên cho người mua thì mất bao nhiêu ngày ạ?

Trả lời

Hiện tại, về thời hạn giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Quyết định số 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:
- Trường hợp: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận, thời hạn giải quyết là 10 ngày.
- Trường hợp: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng kết hợp với cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất, thời hạn giải quyết là 17 ngày.
- Trường hợp: Tách thửa hoặc hợp thửa đất kết hợp Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng, thời hạn giải quyết là 25 ngày.
Do Ông (bà) Lê Hồng Nhung không nêu rõ cụ thể trường hợp chuyển nhượng. Vì Vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị Ông (bà) Lê Hồng Nhung liên hệ Trung tâm hành chính công huyện cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Quản trị — lúc 09:44:00 ngày 12/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi