xin hỏi chỉ giới đường sông sông Vàm Cỏ Đông

Đỗ Văn Bạc — lúc 09:55:49 ngày 11/12/2023

- Tôi có đứng tên thửa đất số 20, tờ bản đồ số 6, địa chỉ thửa đất tại xã Lương Bình , huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Tháng 6 năm 2023, Tôi được UBND xã Lương Bình và Phòng Tài nguyện và Môi trường huyện Bến Lức chấp thuận cho tôi được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ONT tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 6 với diện tích được chuyển là 300m2.
- Do thửa đất của tôi tiếp giáp với sông Vàm Cỏ Đông cho nên khi tôi tiến hành tách thửa để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì CN Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai tại huyện Bến Lức hoàn trả hồ sơ của tôi với lý do thửa đất của tôi dài là 45m còn chỉ giới sông Vàm cỏ Đông là 50m cho nên thửa đất của tôi không đảm bảo chỉ giới sông Vàm Cỏ Đông.
- Nay tôi đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cung cấp cho tôi thông tin về chỉ giới sông Vàm Cỏ Đông để tôi được biết và thực hiện hồ sơ của tôi.
Trong khi chờ đợi của Quý cơ quan, Tôi chân thành cảm ơn.

Trả lời

Ngày 11/8/2020, Sở Xây dựng có Văn bản số 3043/SXD-QHKT về việc chỉ giới xây dựng dọc các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Long An. Qua đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai rà soát, tiến hành lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cho toàn bộ địa giới hành chính đô thị trên đia bàn để xác định các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cần thiết làm cơ sở thực hiện việc quản lý, đầu tư xây dựng. Đối với khu vực nông thôn, khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì việc xác định chỉ giới đường đỏ được thực hiện theo quy định của ngành giao thông. Việc xác định khoảng lùi xây dựng căn cứ theo Bảng 2.7 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, mã số QCVN 01:2019/BXD và đảm bảo sự đồng bộ, hài hòa về khoảng lùi với các công trình trước đây đã được cấp phép xây dựng trên cùng tuyến đường. Do đó, việc xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi các tuyến đường cặp sông Vàm Cỏ Đông thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bến Lức.
Ngày 15/12/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Bến Lức có văn bản số 4079/ CNVPĐKĐĐ-ĐĐ lấy ý kiến phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện về việc xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi các tuyến đường cặp sông Vàm Cỏ Đông.
Sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi các tuyến đường cặp sông Vàm Cỏ Đông thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Bến Lức xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định.

Quản trị — lúc 10:49:52 ngày 25/12/2023

Quay lại danh sách câu hỏi