Giao đất

TRẦN THANH SƠN — lúc 21:59:28 ngày 11/09/2022

Trường hợp doanh nghiệp đã có chấp thuận chủ trương của tỉnh cho phép xây nhà xưởng trên một phần của 2 thửa đất nông nghiệp ( đất lúa và đất vườn ), hồ sơ xin giao/thuê đất gồm những gì khi 2 thửa đó đã thược quyền sở hữu của đại diện pháp luật của doanh nghiệp và người nhà của đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Xin cám ơn

( Nếu được gửi đường link vào email : mqdecor@gmail.com để xem nội dung trả lời )

Trả lời

1/ Về thủ tục đất đai:
Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 3915/QĐ-UBND về việc chấp thuận Công ty TNHH Trang thiết bị y tế MQM làm chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế MQM, với diện tích khoảng 2.800m2 tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6745/QĐ-UBND ngày 25/7/2022. Theo đó tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2023 hoàn thành các thủ tục; lắp đặt thiết bị và chính thức hoạt động.
Dự án Nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế MQM không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (quy định tại Điều 73 Luật Đất đai).
Theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, có nội dung: Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Trước khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, Nhà đầu tư có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất trước khi chủ đầu tư tiến hành thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.
Về thủ tục đất đai, thực hiện theo Quyết định số 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hoá thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Long An (https://www.longan.gov.vn/Lists/BoThuTucHanhChinh/TongQuat.aspx).

Quản trị — lúc 09:44:23 ngày 27/12/2022

Quay lại danh sách câu hỏi