CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương
Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh Long An (Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế);

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

- Trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để giải quyết.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ

- Căn cứ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh Long An sẽ thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra công trình trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu;

- Trường hợp, hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư chưa đủ để kiểm tra nghiệm thu hoặc không thuộc đối tượng kiểm tra nghiệm thu, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh Long An sẽ có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn thực hiện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu; 

- Trường hợp, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh Long An có mời chuyên gia hoặc Đơn vị Tư vấn tham gia nghiệm thu hoặc có yêu cầu thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh Long An sẽ có văn bản đề nghị chủ đầu tư lựa chọn chuyên gia, Đơn vị tư vấn tham gia nghiệm thu hoặc thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu. Sau khi có Báo cáo kết quả nghiệm thu của chuyên gia, Đơn vị tư vấn hoặc kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình, chủ đầu tư nộp lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được tiếp nhận giài quyết;

- Ngay khi có kết quả, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh Long An sẽ chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trả kết quả.

* Bước 3. Trả kết quả

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Thời hạn giải quyết

18 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

(1) Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (Phụ lục VIa Nghị định 06/2021/NĐ-CP).

(2) Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng