Tình hình xử lý hồ sơ
Đã giải quyết
317.105
hồ sơ
Đã giải quyết đúng hạn
316.850
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 19/06/2024 22:44:05

hình ảnh QR
Số lượt truy cập
7969904
Đang online: 8
Hôm qua: 0
Tháng trước: 0
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

“Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh” (Theo Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP)

Dịch vụ công trực tuyến

“Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng” (Theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP)

Hồ sơ hành chính điện tử

“Hồ sơ hành chính điện tử là hồ sơ được tạo ra, được gửi đi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử” (Theo Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT)

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Dịch vụ công trực tuyến một phần

Là các dịch vụ công còn lại, không bảo đảm điều kiện cung cấp DVCTT toàn trình.

(Theo khoản 1, Điều 11, NĐ 42/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 và Khoản 3, Hướng dẫn 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022)

Hotline hỗ trợ

- Dịch vụ Tiếp nhận và Trả kết quả qua Bưu chính công ích: (0272) 3 869 869

- Cán bộ Trung tâm PVHCC tỉnh Long An: (0272) 3 979 299 hoặc (0272) 3 979 595

- Hỗ trợ kỹ thuật VNPT (tài khoản, thao tác,...): 0272 3830101

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả