Thay đổi lý lịch tư pháp

Nguyễn Hải Thọ — lúc 09:57:25 ngày 21/12/2020

Năm 2020, đã yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, nhưng nay cần Phiếu lý lịch tư pháp số 1, tôi phải làm sao?

Trả lời

Theo Điều 7 và Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp quy định về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì “Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2 khi cần”. Việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích và nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Vì vậy, trường hợp đã yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 rồi, nay muốn cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì tiếp tục nộp hồ sơ yêu cầu. Về trình tự, thủ tục, thực hiện tương tự như lần đầu, cụ thể:
a) Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT- LLTP; Mẫu số 04/2013/TT- LLTP).
b) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
c) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
d) Văn bản ủy quyền (nếu nhờ người khác đi làm thay). Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Quản trị — lúc 09:30:24 ngày 24/09/2021

Quay lại danh sách câu hỏi