STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0