STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0