STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0