STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0