STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tuyển sinh trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0