STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 18 18 0 0 0 0 0 18 18 0 0
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0