STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp lại thẻ Căn cước công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đổi thẻ Căn cước công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0