STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0