STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thủ tục xét tặng giấy khen Khu dân cư văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0