STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thủ tục đổi tên hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thủ tục hội tự giải thể 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
6 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Thủ tục thành lập hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0