STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 28.2. Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dan cấp huyện về thành tích đột xuất 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 11 11 0 0 0 0 0 11 11 0 0