STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19 19 0 0 0 0 0 19 19 0 0
2 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 18 18 0 0 0 0 0 18 18 0 0
5 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 119 119 0 0 0 0 0 119 119 0 0
17 Xác nhận thông tin hộ tịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0