STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp đổi giấy phép môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cấp giấy phép môi trường 24 24 0 0 0 0 0 24 24 0 0
4 Cấp lại giấy phép môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0