STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
2 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 14 14 0 0 0 0 0 14 14 0 0
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 22 22 0 0 0 0 0 22 22 0 0
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh. 71 71 0 0 0 0 0 71 70 0 1
5 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 23 23 0 0 0 0 0 23 23 0 0
6 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0