STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0