STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
2 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0