STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cho phép hoạt động đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Phê duyệt liên kết giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0