STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
3 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
4 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0
5 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0