STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
6 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
16 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0