STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
2 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 13 13 0 0 0 0 0 13 13 0 0
3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cấp giấy chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0