STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là Trung học Phổ thông) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tuyển sinh trung học phổ thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0