STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0