STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 13 13 0 0 0 0 0 13 13 0 0
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0