STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Giải quyết khiếu nại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Giải quyết khiếu nại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Giải quyết khiếu nại (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Giải quyết tố cáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giải quyết tố cáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Giải quyết tố cáo (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Phòng chống tham nhũng (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Phòng, chống tham nhũng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tiếp công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tiếp công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tiếp công dân (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Xử lý đơn thư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Xử lý đơn thư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Xử lý đơn thư (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0