STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp, quản lý căn cước công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chứng minh nhân dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đăng ký, quản lý con dấu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Phòng cháy chữa cháy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0