STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 7 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0
3 Dân số và kế hoạch hóa gia đình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dân số, kế hoạch hóa gia đình (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đào tạo và Nghiên cứu khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dược phẩm 87 87 0 0 0 0 0 87 87 0 0
7 Giám định y khoa 117 117 0 0 0 0 0 117 117 0 0
8 Khám bệnh, chữa bệnh 49 49 0 0 0 0 0 49 49 0 0
9 Mỹ phẩm 15 15 0 0 0 0 0 15 15 0 0
10 Tổ chức cán bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Trang thiết bị và công trình y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Y học cổ truyền 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Y tế dự phòng 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0