STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hạ tầng kỹ thuật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hoạt động xây dựng 52 52 0 0 0 0 0 52 52 0 0
4 Hoạt động xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kinh doanh bất động sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nhà ở và công sở 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
7 Quản lý chất lượng công trình xây dựng 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
8 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10 Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vật liệu xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0