STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Di sản văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Điện ảnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gia đình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gia đình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gia đình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hợp tác quốc tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mỹ thuật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nghệ thuật biểu diễn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nhiếp ảnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Quảng cáo 9 9 0 0 0 0 0 9 9 0 0
16 Thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Thể dục, thể thao (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Thi đua, khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Thư viện (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Triển lãm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Văn hóa cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Văn hóa cơ sở (bị bãi bỏ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Văn hóa cơ sở (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0