STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bồi thường Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bồi thường nhà nước (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chứng thực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chứng thực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chứng thực (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Công chứng 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
8 Đấu giá tài sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Giám định tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hộ tịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hộ tịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hộ tịch (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hòa giải cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hòa giải ở cơ sở (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hòa giải thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Luật sư 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
17 Lý lịch tư pháp 420 420 0 0 0 0 0 420 416 0 4
18 Nuôi con nuôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nuôi con nuôi (cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nuôi con nuôi (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Phổ biến giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Phổ biến giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Phổ biến giáo dục pháp luật (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Quốc tịch 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
26 Thừa phát lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Trợ giúp pháp lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Trọng tài thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tư vấn pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0