STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Chính sách thuế 9 9 0 0 0 0 0 9 9 0 0
2 Chính sách thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đăng ký biện pháp bảo đảm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đăng ký biện pháp bảo đảm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đất đai 135 135 0 0 0 0 0 135 87 0 48
6 Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Đất đai (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Địa chất và Khoáng sản 13 13 0 0 0 0 0 13 12 0 1
9 Đo đạc và bản đồ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Liên thông 40 40 0 0 0 0 0 40 22 0 18
12 Môi trường 115 115 0 0 0 0 0 115 115 0 0
13 Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Môi trường (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tài nguyên nước 92 92 0 0 0 0 0 92 82 0 10
16 Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Thuế (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tổng hợp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0