STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Chính sách thuế 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
2 Chính sách thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đăng ký biện pháp bảo đảm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đăng ký biện pháp bảo đảm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đất đai 139 139 0 0 0 0 0 139 86 0 53
6 Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Đất đai (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Địa chất và Khoáng sản 11 11 0 0 0 0 0 11 10 0 1
9 Đo đạc và bản đồ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Liên thông 17 17 0 0 0 0 0 17 0 0 17
12 Môi trường 104 104 0 0 0 0 0 104 104 0 0
13 Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Môi trường (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tài nguyên nước 94 94 0 0 0 0 0 94 90 0 4
16 Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Thuế (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tổng hợp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0