STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Chính quyền địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Công chức, Viên chức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Công tác thanh niên 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
4 Thi đua, khen thưởng 11 11 0 0 0 0 0 11 11 0 0
5 Thi đua, khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thi đua, khen thưởng (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tổ chức - Biên chế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tổ chức phi chính phủ 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
9 Tổ chức phi chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tổ chức, biên chế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tôn giáo chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tôn giáo chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tôn giáo chính phủ (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Văn thư và Lưu trữ Nhà Nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0