STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Đấu thầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đầu tư tại Việt Nam 168 168 0 0 0 0 0 168 165 0 3
4 Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Liên thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (LHHTX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thành lập và hoạt động của HTX (Liên hiệp Hợp tác xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
14 Thành lập và sắp xếp lại Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100* vốn điều lệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0