STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Đăng kiểm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Đường bộ (cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đường bộ (cấp tỉnh) 9 9 0 0 0 0 0 9 9 0 0
4 Đường thủy nội địa (cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đường thủy nội địa (cấp tỉnh) 17 17 0 0 0 0 0 17 17 0 0
6 Đường thủy nội địa (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Quản lý chất lượng công trình xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0