STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 An toàn thực phẩm 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
2 Công nghiệp địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Công nghiệp địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Công nghiệp nặng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dầu khí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dịch vụ thương mại 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
7 Điện 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 Hóa chất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hoạt động xây dựng 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
10 Khoa học công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kinh doanh khí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kinh doanh khí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lưu thông hàng hóa trong nước 19 19 0 0 0 0 0 19 19 0 0
14 Lưu thông hàng hóa trong nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Quản lý bán hàng đa cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Quản lý cạnh tranh 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
17 Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
18 Thi đua khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Thương mại quốc tế 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
20 Vật liệu nổ công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Xúc tiến thương mại 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0